Akty prawne, druki

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PSZCZELARSTWA


 

Rządowy projekt  ustawy o środkach ochrony roślin

XII – 2012 – Do sejmu trafił rządowy projekt nowj ustawy o środkach ochrony roślin czytaj…


Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o wyrobie rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyborami i organizacji rynku wina czytaj…


 

Rozporządzenie poniższe dotyczy wymagań weterynaryjnych jakie powinna spełniać pracownia pszczelarska jak i sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich. 


 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej

(Dz. U. z dnia 12 stycznia 2007 r.)

 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje:

 

 • 1.Rozporządzenie określa:

1)   wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji i przez produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej;

2)   wielkość, zakres i obszar produkcji produktów, o których mowa w pkt 1;

3)   wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej.

 

 • 2.1. W ramach sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się dla:

1)   drobiu:

 1. a)  ubój drobiu w gospodarstwie rolnym producenta, którego roczna produkcja nie przekracza 2.500 sztuk w przypadku indyków lub gęsi, albo 10.000 sztuk w przypadku innych gatunków drobiu, przeprowadzony zgodnie z przepisami o ochronie zwierząt oraz przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 2. b)  sprzedaż tuszek drobiowych:

–  konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw rolnych, lub

–  konsumentowi końcowemu na targowiskach, lub

–  do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

2)   zajęczaków:

 1. a)  ubój zajęczaków w gospodarstwie rolnym producenta, przeprowadzony zgodnie z przepisami o ochronie zwierząt oraz przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 2. b)  sprzedaż tuszek zajęczaków:

–  konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw rolnych, lub

–  konsumentowi końcowemu na targowiskach, lub

–  do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

3)   zwierząt łownych – sprzedaż:

 1. a)  tusz grubej zwierzyny łownej nieoskórowanej lub
 2. b)  tuszek drobnej zwierzyny łownej niewypatroszonej

– po odstrzale wykonanym zgodnie z prawem łowieckim, konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

4)   produktów rybołówstwa:

 1. a)  sprzedaż, przez uprawnionego do rybactwa, w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym, lub przez wykonującego rybołówstwo morskie, w rozumieniu przepisów o rybołówstwie, żywych lub schłodzonych produktów rybołówstwa, niepoddanych czynnościom naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną:

–  konsumentowi końcowemu ze statków, z wyłączeniem statków zamrażalni i statków przetwórni, lub

–  konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw rybackich, lub

–  konsumentowi końcowemu na targowiskach, lub

–  do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego,

 1. b)  uśmiercanie, wykrwawianie, odgławianie, usuwanie płetw i patroszenie produktów rybołówstwa,
 2. c)  sprzedaż produktów rybołówstwa poddanych czynnościom, o których mowa w lit. b:

–  konsumentowi końcowemu ze statków, z wyłączeniem statków zamrażalni i statków przetwórni, lub

–  konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw rybackich, lub

–  konsumentowi końcowemu na targowiskach, lub

–  do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

5)   żywych ślimaków lądowych z gatunku Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum oraz gatunków z rodziny Achatinidae – sprzedaż:

 1. a)  konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw rolnych, lub
 2. b)  konsumentowi końcowemu na targowiskach, lub
 3. c)  do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

6)   mleka surowego lub surowej śmietany, pozyskanych w gospodarstwie rolnym producenta – sprzedaż:

 1. a)  konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw rolnych, lub
 2. b)  konsumentowi końcowemu na targowiskach, lub
 3. c)  do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

7)   jaj konsumpcyjnych – sprzedaż:

 1. a)  konsumentowi końcowemu na targowiskach lub
 2. b)  do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

8)   produktów pszczelich nieprzetworzonych, takich jak: miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele, pozyskanych z pasiek będących w posiadaniu producenta – sprzedaż:

 1. a)  konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw rolnych, lub
 2. b)  konsumentowi końcowemu na targowiskach, lub
 3. c)  do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego – jeżeli zostały opakowane w opakowania jednostkowe.
 4. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w ust. 1, może być prowadzona na obszarze województwa, na obszarze którego jest prowadzona produkcja, lub na obszarze sąsiadujących z nim województw.
 5. Jeżeli podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej zamierza prowadzić sprzedaż tych produktów na obszarze powiatu innego niż powiat, na obszarze którego jest prowadzona produkcja, informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia sprzedaży, w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia tej sprzedaży.
 6. Sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego można dokonywać ze specjalistycznych środków transportu, przy czym, w przypadku sprzedaży jednocześnie więcej niż jednego rodzaju produktów wymienionych w ust. 1, zapewnia się rozdzielenie tych produktów w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie.

 

 • 3.Wielkość produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej wynosi:

1)   do 50 sztuk tygodniowo – dla tuszek indyków lub gęsi;

2)   do 200 sztuk tygodniowo – dla tuszek innych gatunków drobiu, niż wymienione w pkt 1;

3)   do 100 sztuk tygodniowo – dla tuszek zajęczaków;

4)   do 1.000 litrów tygodniowo – dla mleka surowego;

5)   do 500 litrów tygodniowo – dla surowej śmietany;

6)   od 350 do 2.450 sztuk tygodniowo – dla jaj konsumpcyjnych.

 

 • 4. 1. Pomieszczenia, w których produkuje lub sprzedaje się produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, powinny:

1)   być skonstruowane w sposób zapewniający przestrzeganie zasad higieny;

2)   być wyposażone w:

 1. a)  sprzęt i urządzenia zapewniające ochronę przed gromadzeniem się zanieczyszczeń i przestrzeganie zasad higieny,
 2. b)  wentylację wykluczającą powstawanie skroplin na ścianach i sufitach oraz na powierzchni urządzeń,
 3. c)  naturalne lub sztuczne oświetlenie niepowodujące zmiany barw produktów,
 4. d)  bieżącą ciepłą i zimną wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w ilości wystarczającej do celów produkcyjnych i sanitarnych; lód używany do produkcji lub przechowywania produktów powinien być pozyskany wyłącznie z takiej wody;

3)   być zabezpieczone przed dostępem zwierząt, w szczególności owadów, ptaków i gryzoni;

4)   mieć ściany, posadzki, sufity, drzwi i okna w dobrym stanie technicznym oraz łatwe do czyszczenia i dezynfekcji; okna i drzwi powinny być szczelne.

 1. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, zapewnia się możliwość zmiany odzieży własnej na odzież roboczą lub ochronną, zmiany obuwia oraz oddzielnego przechowywania odzieży własnej.

 

 • 5.W miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej zapewnia się:

1)   wyodrębnione miejsce na sprzęt i środki do czyszczenia i dezynfekcji;

2)   co najmniej jedną umywalkę przeznaczoną do mycia rąk, z ciepłą i zimną wodą, zaopatrzoną w środki do mycia rąk i ich higienicznego suszenia;

3)   toaletę spłukiwaną wodą, której drzwi wejściowe nie otwierają się bezpośrednio do pomieszczenia, w którym znajdują się produkty pochodzenia zwierzęcego, wyposażoną w naturalną lub mechaniczną wentylację, lub

4)   toaletę spłukiwaną wodą, zlokalizowaną w pobliżu miejsca produkcji lub miejsca prowadzenia sprzedaży bezpośredniej oraz wyposażoną w naturalną lub mechaniczną wentylację.

 

 • 6.1. Miejsca prowadzenia sprzedaży bezpośredniej utrzymuje się w czystości poprzez właściwe czyszczenie i dezynfekcję.
 1. Stanowiska do mycia i przygotowania produktów do sprzedaży powinny się znajdować w miejscu wydzielonym i oddalonym od umywalek do mycia rąk.
 2. Instalacje, urządzenia i sprzęt:

1)   powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem;

2)   mające kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego powinny być:

 1. a)  wykonane z materiałów wykluczających możliwość zanieczyszczenia tych produktów,
 2. b)  utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

 

 • 7.1. Czyszczenie i dezynfekcję instalacji, urządzeń oraz sprzętu, w tym opakowań wielokrotnego użytku, mających kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego, przeprowadza się z użyciem środków niewpływających negatywnie na produkt w wyniku kontaktu z wyczyszczoną lub zdezynfekowaną powierzchnią.
 1. Dezynfekcję drobnego sprzętu, w tym noży, przeprowadza się w wodzie, w temperaturze nie niższej niż 82 °C lub przy użyciu innej metody zapewniającej równoważny skutek.
 2. Czyszczenie i dezynfekcję instalacji, urządzeń oraz sprzętu, w tym opakowań wielokrotnego użytku oraz pojemników lub kontenerów, o których mowa w § 13, przeprowadza się po zakończeniu cyklu produkcyjnego lub po każdym zakończeniu pracy, lub częściej – jeżeli jest to konieczne.

 

 • 8.Osoby mające kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego przy wykonywaniu czynności związanych ze sprzedażą bezpośrednią powinny:

1)   przestrzegać zasad higieny w procesie produkcji i sprzedaży;

2)   posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy wymagającej kontaktu z żywnością, wydane na podstawie przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach;

3)   używać czystej, w jasnym kolorze, odzieży roboczej, nakrycia głowy zasłaniającego włosy oraz obuwia roboczego;

4)   myć ręce przed każdym przystąpieniem do pracy lub po ich zabrudzeniu.

 

 • 9.Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej:

1)   powinny być świeże, o cechach organoleptycznych charakterystycznych dla danego produktu;

2)   przechowuje się w sposób uniemożliwiający ich psucie się, namnażanie się chorobotwórczych mikroorganizmów lub tworzenie się toksyn.

 

 • 10.1. Temperatura przechowywanych lub transportowanych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej nie może być wyższa niż:

1)   4 °C – dla tuszek drobiowych, zajęczaków i drobnej zwierzyny łownej niewypatroszonej;

2)   3 °C – dla narządów wewnętrznych grubej zwierzyny łownej nieoskórowanej;

3)   7 °C – dla tusz grubej zwierzyny łownej nieoskórowanej;

4)   6 °C – dla mleka surowego i surowej śmietany;

5)   2 °C – dla produktów rybołówstwa, z wyłączeniem żywych produktów rybołówstwa.

 1. Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej schładza się niezwłocznie, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia ich bezpieczeństwa.
 2. Temperatury, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, mogą być wyższe o 2 °C podczas transportu do miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej lub zakładu prowadzącego handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, jeżeli transport ten nie trwa dłużej niż 2 godziny, a po jego zakończeniu produkty zostaną schłodzone do temperatury określonej w ust. 1 pkt 1-4.

 

 • 11.1. Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej sprzedaje się w warunkach uniemożliwiających ich zanieczyszczenie.
 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej przeprowadza kontrole dotyczące:

1)   spełniania wymagań określonych w § 9,

2)   czystości urządzeń,

3)   przestrzegania zasad higieny przez osoby, o których mowa w § 8

– a ich wyniki udostępnia na żądanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

 

 • 12.1. Opakowania produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej powinny spełniać wymagania określone w przepisach:

1)   rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/950/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4);

2)   o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 1. Pakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej w miejscu sprzedaży odbywa się w obecności konsumenta końcowego, z wyłączeniem tuszek drobiowych, tuszek zajęczaków oraz produktów pszczelich, jeżeli zostały opakowane w opakowania jednostkowe w miejscu produkcji.
 2. Materiały opakowaniowe przechowuje się w oddzielnych pomieszczeniach lub w wydzielonych miejscach, w zamknięciu, albo w zamykanych pojemnikach.