Pomoc dla pszczelarzy – nabór 2022

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ukazała się informacja o pomocy finansowej dla pszczelarzy w roku 2022.

Link do tej informacji znajduje się po kliknięciu tutaj

Nabór wniosków rozpocznie się 1 kwietnia 2022 i będzie trwał do 31 maja 2022. (dwa miesiące).

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza.

Do wniosku, należy dołączyć:zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust.

Stawka pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą nie jest jeszcze znana. W ubiegłym roku było to 20 zł. Obecnie Prezydent PZP złożył pismo do Premiera RP o zwiększenie tej stawki do 40 zł, warunkując swoją prośbę wzrostem cen cukru i innych pasz do zakarmiania rodzin pszczelich. Dlatego do czasu otrzymania odpowiedzi z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów należy się wstrzymać z wypełnianiem i wysyłaniem wniosków. Obecnie należy się tylko skupić na pozyskaniu od Powiatowego Lekarza Weterynarii zaświadczenia o aktualnym stanie przezimowanych rodzin.

RZP Płock